Vedtægter

Vedtægter for Æ CYKELKLUB (ÆCK) - Holdet, der vil frem

§ 1

FORMÅL.
Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige
og selskabelige arrangementer samt medvirke til at vedligeholde medlemmernes
gode fysiske tilstand.

§ 2

OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Som medlem kan optages alle interesserede. Det er dog en forudsætning
af optagelsen kan godkendes af generalforsamlingen med 3/4 flertal.

§ 3

KONTINGENT.
Kontingentets størrelse
vedtages på den årlige, ordinære generalforsamling.

§ 4

GENERALFORSAMLING.
Den øverste myndighed i klubbens anliggender er generalforsamlingen,
der er beslutningsdygtig, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede er til stede.
Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes
umiddelbart efter valg af dirigent.
Én gang årligt- gerne i oktober måned - afholdes ordinær
generalforsamling og medlemmerne indkaldes skriftligt med min. 14 dages
varsel.

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 1/5 af medlemmerne
ønsker det.                                                                                            

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes for formanden senest
5 minutter før generalforsamlingen.

§ 5

Generalforsamlingen afgør sagerne ved
simpelt flertal. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
Dirigenten afgør alle spørgsmål angående   behandlings- og afstemningsmetoden.

§ 6

Dagsorden for generalforsamlingen:                                                                          

a. Valg af dirigent og referent.
b. Formanden og udvalgsformændenes beretning om klubbens virksomhed i
   det forløbne år.
c. Fremlæggelse af årsregnskabet.
d. Behandling af de indkomne forslag. 
e. Fastsættelse af kontingent 
f. Valg til bestyrelsen.
g. Eventuel valg til underudvalg.
h. Eventuelt.                                                    

§ 7

BESTYRELSE.                                                                                                                

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af formand, kasserer samt
udvalgsformændene, som alle vælges for 1 år.
Der kan nedsættes faste udvalg og/eller ad hoc-udvalg.

§ 8

REGNSKAB.
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.                                            
Klubbens midler indsættes på bankkonto, hvor kun formand og kasserer kan hæve.

§ 9

OPHÆVELSE AF KLUBBEN.

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af
medlemmernes fremmøde og at 3/4 af de fremmødte stemmer for ophævelsen. Ellers
indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er
afgørende Eventuel kassebeholdning anvendes til fordel for cykelsporten eller
humanitære formål.

Godkendt på generalforsamlingen den 9. november 2012